نکات مهم در خریداری پمپ های آب خانگی و نگه داری آن

  • 0

نکات مهم در خریداری پمپ های آب خانگی و نگه داری آن

نکات مهم در خریداری پمپ های آب خانگی و نگه داری آن، در این بخش که ممکن است به بحث کمک شایانی به خرید پمپ آب خانگی متناسب با بودجه و یا نگهداری از آن به بهترین شیوه ممکن جهت عمر طولانی پمپ خواهیم پرداخت و سوالات مهمی که ممکن از برای شما در موارد فوق پیش بیایید را به به صورت پرسش و جواب پاسخ داده ایم.

مشکلات منبع فشار وسوراخ شدن تویپ ؟
عمر تیوپ ھا را نمی توان در زمان خاصی مشخص کرد.زیرا خرابی
تیوپ ھا بھ عوامل زیادی بستگی دارد.مھمترین علت خرابی ھم
خرید منبع بی کیفیت است و یا منبع برای ساختمان و مصرف
روزانھ کم است .
منبع انبساط نیز باید بھ مانند پمپ آب با دقت انتخاب شده و متناسب
با ساختمان حجم آنھا تعیین شود.پس زمان خرابی یک تیوپ بستگی
تمام بھ مصرف ساختمان ونگھداری درست ان دارد.ھرچقدر مصرف
کمتر باشد تیوپ کمتر باز و بستھ شده و دیرتر خراب می شود.
محافظ پمپ اب خانگی اتوماتیک
پس اگر مخزن فشار شما برای ساختمانتان بھ اندازه کافی بزرگ
نباشد تویپ بیش از حد باز و بستھ شده و زود سوراخ می شود
ولی امکان ندارد از کم باد شدن منبع ھای تحت فشار جلوگیری کرد
ولی می توان با سرویس بھ موقع آنرا بھ حداقل رسانید با این کار عمر تویپ زیاد می شود.
.پس ابتدا می بایست حداقل و حداکثر مصرف ساختمان مورد تجزیھ و تحلیل قرار گرفتھ و سپس اقدام بھ خرید پمپ و منبع
کنید.وتیوپ منبع فشار نیز نپوسیده باشد .

علت خاموش وروشن پی یاپی پمپ اب چیست ؟
بیشتر مواقع قطع ووصل سریع پمپ مربوط بھکم باد شدن یا سوراخ شدن منبع فشار و تیوپ است .
ھواگیری چیست؟
ھواگیری یعنی تخلیھ ھوای داخل لولھ ورودی بھ پمپ و کلگی
پمپ اب .اگر درون لولھ ورودی پمپ اب و کلگی پمپ ھوا باشد
پمپ نمی تواند آب را مک بزن.
علت ھوا گرفتن پمپ اب چیست؟
اگر پمپ اب بھ لولھ کشی ساختمان بھ صورت مستقیم وصل باشد بحث ھوا گیری کاملا منتفی است.
ولی اگرپمپ بھ ھر دلیل ھوایی بکشد پمپ خاموش نمی شود ومدام کار میکند.چون خاموش شدن پمپ بر اثر فشار آب
ھست..اگر پمپ ھوا بگیرد یعنی نمی تواند آب را مک بزند و پمپاژ کند پس پمپ اب یکسره کار می کند.

دلیل خرابی اتوماتیک آنلالوگ پمپ اب چیست ؟
بھ طور حتم می توان گفت علت خرابی اتوماتیک مكانیكي مشکلات مربوط بھ
مخزن فشاراست در این سیستم اب رساني ضرب و ریتم اتوماتیک مکانیکی کاملا
بر اساس حجم وفشار باد مخزن فشار می باشد کھ در صورت خرابی منبع فشار ,
تنظیم اتوماتیک بھم می ریزد و بدلیل بالا بودن آمپر پمپ اب وتعداد زیاد
استاپ ,اتواتیک مکانیکی دوام نخواھد آورد و خراب می شود ویا كیفیت ساخت
اتوماتیك بد است مانند اتوماتیك ھاي ساخت چین وتركیھ .
ایا پمپ آب خانگی بی صدا یا پمپ آب خانگی کم صدا وجود دارد؟
کلیھ پمپ ھای اب موجود در بازار ایران دارای صدا می باشند و پس از نصب صدای ان بھ مرورزمان بیشترھم می شود و این
اشتباه مرسوم در بازار درست نمی باشد. واژه پمپ آب خانگی بی صدا فقط برای سوء استفاده می باشد. لذا پمپ خانگی موجود
در بازار دارای صدا بوده و فقط در مدل ھای مختلف، میزان صدا کمی متفاوت می باشد.
بھترین پمپ اب خانگی از نظر کیفیت و خدمات پس از فروش کدام است؟
در بازارایران پمپ اب داب و بعد ابارا و بعد پمپ اب پنتاکس
بھترین ھا از نظر کیفیت و خدمات پس از فروش ھستند (پمپ اب
پنتاکس از نظر خدمات پس از فروش شناختھ شده تر می باشد)
وساخت کشور ایتالیا و مونتاژ ایتالیا ھستند و کیفیت خوبی نیز
دارند .
بعد پمپ ھای ساخت ایران نیز خوب ھستند.
علت تفاوت قیمت در یک مارک مشخص نوع و جنس پروانھ آب پخش کن و جنس کلھگی ھست.( بعضی پمپ چینی رو بھ جای
پنتاکس ایتالیا با قیمت کمتر می فروشند).منظور دو عدد پمپ پنتاکس در یک مدل ھست کھ اگر اختلاف قیمتی داشتھ باشند بھ
پروانھ اب پخش کن وکلھگی و ھد و دبی بالاتر مربوط می شود
میزان فشارباد داخل تیوب یک مخزن فشار را باید حداکثر چقدر
باشد تا بتواند آب را به ارتفاع معینی برساند؟
فشار استارت پمپ را باید بر اساس ارتفاع اخرین مصرف کننده تنظیم کنید و مقدار فشار هواي مخزن
انبساط ربطی به ارتفاع مصرف کننده ندارد و باید فشار مخزن باد را بر اساس مقدار فشار استارت پمپ
تنظیم کنید.

علت کارکرد پمپ اب بدو ن بازبودن ھیچ شیر الاتی چیست ؟
کار کردن پمپ بدون باز بودن شیر دلایل زیادی دارد. ممکن است مصرف کننده ھای دیگری از آب استفاده کنند.
مثل: کولر آبی و خرابی فلوتر توالت فرنگی یا فلاش تانک ( فلاش تانک فرنگی بلای جان آب شھری است چون در صورت
نشتی اصلا نشان نمی دھد و مدام آب بھ داخل چاه می فرستد از آنجایی کھ تنظیم صحیح آن سخت است و تازه اگر ھم درست
تنظیم شده باشد ، بعد از دو سھ سال خراب می شود – بھ ھمین دلیل بھ اکثر خانھ ھایی کھ مراجعھ می کنیم فلاش تانک فرنگی
شان خراب است و نشتی فلاش تانک باعث افت فشار پمپ و روشن خاموش شدن آن میشود برای تست ، شیر فلکھ آب داخل
واحد را باز کنید و شیر فلکھ آب شیرین کن و شیر فلاش تانک فرنگی را ببندید تا مطمئن شوید نشتی در سیستم وجود ندارد) و
غیره کھ مدام آب مصرف می کنند یا ممکن است کھ لولھ ای درون کار سوراخ شده باشدویا آب بھ داخل کوچھ برمی گردد.ویا
پمپ تنظیم نیست .
(از سالم بودن پروانھ آب پخش کن پمپ مطمئن شوید)ویاشیر خوکار( شیر یکطرفھ) خراب شده است.اگر پمپ اب از نوع جتی
باشد کوچکترین خرابی و نقصی در کلھگی جلوی آن باعث افت فشار شدید می شود. اگر کلید اتوماتیک دیجیتال پمپ اب نیز
مشکل داشتھ باشد پمپ روشن میشود.
در صورتی که فشار تنظیم شده روي اتوماتیک مكانیكي بیشتر از قدرت پمپ باشد پمپ مدام روشن می ماند.

وظیفه شیر خوکار یا شیر یک طرفه چیست ؟
پمپ اب از منبع ذخیره اب یا کنتور, آب را مک می زند و بھ داخل
لولھ ھا و منبع انبساط می فرستد.
زمانی کھ فشار داخل لولھ ھا بھ حداکثر رسید اتوماتیک قطع شده
و پمپ از کار می ایستد.در این زمان شیر یکطرفھ بسته می شود
تا فشاراب ایجاد شده در لولھ ھا و منبع فشار بھ بیرون باز نگردد.
اگر این شیر خودکار(یورک) نباشد و آب را قطع نکند ھیچ وقت
پمپ بیکار نمی شود و ھمیشھ در حال پمپازآب و پر کردن لوله
است و بھ ھنگام خاموش شدن ھمھ آب بر می گردد.
پس در این سیستم نمی شود شیر خودکار(شیریکطرفھ -یورک) نباشد و باید آب داخل سیستم از آب بیرون جدا گردد.
حال اگر بین پمپ اب و کنتور(یا تانک اب) شیر یکطرفھ وجود نداشتھ باشد تمامی آب پمپاژ شده توسط پمپ بدون ھیچ مانعی بھ
داخل باز خواھد گشت و بی دلیل پمپ روشن خواھد شد.
زیرا فشاراب در درون پمپ و لولھ کشی بیشتر از فشار آب کنتور(یا تانک اب ) است.پس برای نصب پمپ اب شیر یکطرفھ
(یورک )لازم است.

با کم شدن فشار اب اتوماتیک دیجیتال روشن نمی شود ؟
می توانید یک مخزن باد قبل از اتوماتیک دیجیتال نصب کنید تا حدود زیادي مشکل حل می شود . چون
همیشه آب پرفشار در سیستم و قبل از اتوماتیک دیجیتال ذخیره شده است ولی اگر مخزن باد را بعد از
اتوماتیک دیجیتال نصب کنید به مشکل می خورید و اتوماتیک دیجیتال اصلا روشن نمی شود .(بهتر است از
سیستم مکانیکی استفاده کنید)

 

روش محافظت از پمپ اب در زمستان ؟
اگر در زمستان فشار آب شھر بھ قدری زیاد است کھ از پمپ استفاده ای نمی شود احتمال یخ زدگی پمپ وجود دارد و از برق
کشیدن پمپ بی فایده است چون آب در کلھگی یا بھ در جلوی پمپ باقی مانده است و آب یخ زده و باعث ترکیدن کلھگی و
خسارت می شود.
برای تخلیھ کردن اب ابتدا آن را از برق جدا کرده.سپس شیر ورودی پمپ را ببندید. در مرحلھ اول فقط شیر ورودی پمپ
اب.سپس یک شیر آب سرد باز کرده تا فشارآب داخل پمپ کم شود.و دیگر آبی از شیر نیاید.
سپس شیر آب را بستھ و فلکھ خروجی پمپ را نیز ببندید.سپس درجلوی پمپ قسمت پایین معمولا پیچی وجود دارد بھ عنوان پیچ
ھواگیری آن را باز کنید تا بقیھ آب نیز خارج شود.
حال پمپ شما خالی از آب است و می توانید تا وقتی کھ بھ آن احتیاج ندارید آن را رھا کنید.
اگر پمپ در طول پمپاژ آب یخ می زند بایستی جعبھ ای آلمینیومی برای آن بسازید و آن را با پشم شیشھ عایق کنید بھ طوری کھ
ھوا بھ پمپ برسد تا دینام آن خنک بماند.وحتما لولھ ورودی و خروجی وخود منبع را نیز عایق کنید.
اگر پمپ اب بدون آب کار کند چھ مشکلی پیش می اید؟
.در پمپ ھای اب پروانھ و کاسھ نمد بھ شدت تحت تاثیر گرما می
باشند.کھ اگر پمپ اب خشک کار کند بھ سرعت آنھا را خراب می
کند یا بھ اصلاح می سوزاند. در تمامی پمپ ھا نافی آنھا
پلاستیکی می باشد کھ با حرارت خراب شده و آب از آن نشت می
کند این اب روی شافت پمپ ریختھ و سپس وارد پمپ میشود و
اسیب زیادی وارد می کند. چاره کار استفاده از محافظ پمپ اب
است.

پمپ اب ساختمان یكسره شده و خاموش نمي شود علت ان جیست؟
1 :تنظیم نبودن کلید اتوماتیک مکانیکی پمپ اب : راه حل =باید توسط سرویسکار پمپ اب تنظیم شود . 2 :بی اب شدن
وخشک کار کردن پمپ اب . 3 :ھوا کشیدن پمپ اب . 4 :کنتاکت ھای کلید اتوماتیک مکانیکی بھ ھم چسبیده است .
مصرف برق پمپ اب ساختمان ؟
مصرف برق یک پمپ یک اسب حدود 3 تا 4 آمپر یا 600 تا 800 وات در ساعت است این مصرف RLA یا
مصرف جریانی و مداوم آن است و مصرف LRA یا مصرف لحظه استارت هم حدود 5 تا 6 آمپر است که چون
فقط در یک ثانیه اول اتفاق می افتد آن را به حساب نمی آوریم
* اگر الکتروموتور پمپ از کار افتاد نباید فکر کنید حتما الکتروموتور سوخته است بلکه در اکثر
مواقع با سرویس الکتروموتور مشکل پمپ حل می شود . ( در مواردي مشتري گفته است که الکترو
موتور را سیم پیچی برده ام ولی دوباره خراب شده است . ولی وقتی ما الکترو موتور را در کارگاه باز
کرده ایم سیم پیچی فابریک کارخانه بوده است )


پاسخ دهید